สมัครเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลโครงการ

กรมการพัฒนาชุมชน เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชน (Young OTOP) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรที่เป็นทุนชุมชน หรือภูมิปัญญาที่อยู่ในพื้นที่ นำมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังหลักในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำถูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดมูลค่า เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้จากการผลิตสินค้า OTOP ให้กับเยาวชน และมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่

 • เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือบุคคลที่มีความสนใจ (Young OTOP) ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ดำเนินการผลิตอยู่
 • เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
 • วัตถุดิบที่นำมาผลิต ต้องไม่ผิดกฎหมาย
 • ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นำเข้า หรือนำเข้าเพื่อดัดแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีของไทย
 • มีความสนใจและพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ฯ ตามวันเวลาที่กำหนด
 • มีความสนใจและพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ฯ ตามวันเวลาที่กำหนด
 • ประเภทผลิตภัณฑ์ แบ่งออกได้ ดังนี้
  • ผลิตภัณฑ์ไม้
  • ผลิตภัณฑ์จักสาน ถักสาน (ไม้ไผ่ ใยพืช)
  • ผลิตภัณฑ์กระดาษดอกไม้ประดิษฐ์
  • ผลิตภัณฑ์โลหะ
  • ผลิตภัณฑ์เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา
  • ผลิตภัณฑ์หนังที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย
  • เครื่องเรือน
  • อื่นๆ

คุณสมบัติโครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล

 • เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือบุคคลที่มีความสนใจ (Young OTOP) ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ดำเนินการผลิตอยู่
 • เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • วัตถุดิบที่นำมาผลิต ต้องไม่ผิดกฎหมาย
 • ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นำเข้า หรือนำเข้าเพื่อดัดแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีของไทย
 • มีความสนใจและพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ฯ ตามวันเวลาที่กำหนด
สมัคร

โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล

สมัคร

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่

CONTACT US

บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
49 ซอยลาดพร้าว 140 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


เบอร์โทรศัพท์

โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล
088-452-4373

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่
093-420-3335