โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล


ส่วนที่ 2 ความพร้อมของผู้ประกอบการ


ที่มาของแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ / บริการของท่านมีที่มาจาก

ส่วนที่ 3 ศักยภาพทางด้านการตลาด